کانون گردشگری:

شناسائی ظرفیت های گردشگری محله

برگزاری تورهای گردشگری  شهری 
-  ب
رنامه ریزی و نیاز سنجی جهت اوقات فراغت مردم محله